Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

Uwaga!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zawieszone zostają również zajęcia w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego
w Małopolsce
II

Zajęcia w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery (SPInKa )
w Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi  w Żegocinie 

O wznowieniu zajęć poinformujemy!!!

Co to jest SPInKA?

Od 28.01.2018 r. w naszej szkole został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery w ramach którego są prowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Są to zarówno warsztaty, jak również indywidualne  poradnictwo dla uczniów z klas VII i VIII.

GŁÓWNE CELE FUNKCJONOWANIA SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI I KARIERY 

Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami
i możliwościami.

Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy
(aktywizacja zawodowa).

Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.

Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości
w aspekcie wyboru zawodu.

Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy,
o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.

Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.

Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.

Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.

Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości
i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.

Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.

Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i stresowych.

Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych.

Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.

Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy.

Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno- zawodowej.

Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.

Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

Doradztwo zawodowe dla uczniów i rodziców  w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery (SPInKa)

W 2017 roku Gmina Żegocina przystąpiła do realizacji projektu doradztwa edukacyjno- zawodowego w ramach „Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Lider projektu to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

Celem programu SPInKa jest wsparcie uczniów w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz aktualnej informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. Projekt jest realizowany w trzech szkołach na terenie gminy: Szkole Podstawowej w Żegocinie, Szkole Podstawowej w Rozdzielu oraz Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej.

Adresatami projektu SPInKa są uczniowie klas VIII i VII, którym zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno - zawodowego  w formie zajęć warsztatowych i spotkań indywidualnych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie Formularza zgłoszenia. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego. zał. nr 1

W bieżącym roku szkolnym  zajęcia  dla uczniów klas VIII w naszej szkole  będzie prowadzić Pani Wioletta Filipek. W I semestrze zaplanowane są zajęcia warsztatowe i indywidualne dla uczniów klas VII i VIII. Terminy realizacji zajęć i konsultacji indywidualnych  zostały zamieszczone w harmonogramie Spinki zał. nr 2.  Na konsultacje z doradcą zawodowym zapraszamy również rodziców uczniów.

Dokumenty

zał. nr 1. Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno –   zawodowego.

zał. nr 2. Harmonogram SPInki

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.