Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

    Badanie zostało zrealizowane w dniach 05-12-2016 - 19-12-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Franciszek Wantuch i Krystyna Srebro. Badaniem objęto 16 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 39 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 16 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).
    Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także 8 obserwacji lekcji.
   Na podstawie 
zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły w badanych wymaganiach.
Badane były dwa wymagania:
-kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,
- szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji nasza szkoła została oceniona bardzo pozytywnie.
Wnioski. 
1. Uczestniczenie wszystkich podmiotów szkolnych w ustalaniu zasad zachowania w szkole przyczynia się do kształtowania odpowiedzialności za panującą atmosferę i relacje.
2. Potrzeby uczniów i środowiska uwzględniane są w działaniach wychowawczych i profilaktycznych, co sprzyja integracji szkoły ze społecznością lokalną.
3. Nauczyciele rozpoznają potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz ich sytuacje społeczna, a podejmowane działania służą w pokonywaniu przez uczniów trudności.

Zobacz cały raport ->pobierz

Copyright © 2019 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.