Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

Informuję, że od poniedziałku, czyli od 26 października br., w związku z wprowadzeniem nowych rządowych zasad profilaktyki przeciw wirusowi COVID - 19, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie w klasach I-III  realizowane będą w formie zajęć stacjonarnych. Klasy IV – VIII przechodzą na nauczanie zdalne.
Świetlica szkolna działa bez zmian.
Dowóz i odwoź  dzieci działa według nowego harmonogramu.

W okresie kształcenia na odległość uczniowie każdego dnia, zgodnie z planem lekcji szkolnych, uczestniczyć będą w lekcjach w czasie rzeczywistym w trybie on – line lub poprzez dziennik elektroniczny będą otrzymywać na swoje skrzynki materiały. Materiały, w postaci konspektu do zajęć, mogą mieć różną formę – ukierunkowanych wskazówek w nauce, linki do źródeł, materiałów filmowych, itp.
Uczniowie KLAS 4-8 zobowiązani są do codziennego logowania się na swoim koncie w dzienniku UONET+, celem zapoznania się z tymi informacjami (PO ZAŁOŻENIU KONT). W przypadku lekcji realizowanych on-line odnotowywana będzie obecność ucznia w sposób tradycyjny. W przypadku lekcji, w których wystąpi przesyłanie materiałów dydaktycznych, odczytanie informacji przesłanych na poszczególne lekcje, powinno nastąpić przed upływem 24 godzin od terminu lekcji. Odczytanie informacji po tym okresie zostanie odnotowane przez nauczyciela.

1. Proszę rodziców/opiekunów prawnych,  którzy jeszcze tego nie zrobili, o wysłanie nazw swoich kont email do wychowawcy (Imię, nazwisko, nazwa konta email).

Link do dziennika elektronicznego Szkoła  Podstawowa w Żegocinie:   

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazegocina 

Instrukcja do pierwszego logowania na dzienniku w następnym artykule (dla rodziców którzy podali już maile).

2. Proszę uczniów klas 4-8 o wysłanie za pomocą: sms, Mesenger lub dziennika, nazw swoich kont email do wychowawcy celem wpisania do dziennika elektronicznego Uonet +. Po wpisaniu maili przez wychowawców będzie można założyć konta uczniom.

W miarę możliwości nauczyciele będą angażować różne aktywności uczniów, by minimalizować ich czas pracy przed ekranami. Uczniowie i rodzice nadal pozostawać będą w kontakcie z wychowawcą oddziału, by w razie potrzeby, w możliwie krótkim czasie reagować na pojawiające się problemy w tej nowej sytuacji. Informuję, że oficjalnym obowiązującym sposobem konsultowania się rodziców i uczniów z nauczycielami jest komunikator mailowy dziennika elektronicznego UONET+. W szczególnych przypadkach, za zgodą nauczyciela, możliwe są inne formy komunikacji, np. telefoniczna.

Apeluję zarówno do rodziców jak i uczniów o odpowiedzialne korzystanie z czasu, w którym nie będą odbywać się zajęcia szkolne. Nadrzędnym warunkiem uniknięcia zarażenia wirusem jest rygorystyczne przestrzeganie  zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz unikanie przebywania w miejscach skupisk ludzkich, nawet ograniczania czasu poza miejscem zamieszkania. Zachęcam uczniów do tej nowej formy nauki, z którą coraz bardziej się oswajamy, by straty wiedzy wywołane tą niecodzienną korono wirusową sytuacją ograniczyć do minimum.

Apeluję do rodziców, by wspierali uczniów nie tylko w samej nauce, ale także w tych trudnych dla wszystkich chwilach, które mogą być trudnym i traumatycznym przeżyciem w ich młodym życiu. Szczególnie dotyczy to uczniów klas ósmych  przygotowujących się do egzaminu. Dołóżmy wspólnie starań, by straty wywołane epidemią nie implikowały dodatkowych strat edukacyjnych i innych.

Copyright © 2021 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.